REGULAMIN KONKURSU VINTAGE GRAND PRIX

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Organizatorem Konkursu VINTAGE GRAND PRIX jest Fundacja FARBIARNIA, ul. Pomorska 68a/1 Bydgoszcz 85-051, KRS 0000448871, NIP: 9671356415, REGON: 341386107 (zwana dalej Organizatorem).

2. Celem Konkursu jest wyłonienie najciekawszych projektów, które zostaną zaprezentowane w Programie Konkursu w ramach V Międzynarodowego Festiwalu Miłośników Fotografii Analogowej VINTAGE PHOTO FESTIVAL

3. Udział w Konkursie jest odpłatny (opłata rejestracyjna).

2. WARUNKI UDZIAŁU W KONKURSIE

 1. Uczestnikami Konkursu (zwanymi dalej Uczestnikami) mogą być osoby fizyczne, które dokonają zgłoszenia do Konkursu i które posiadają pełną zdolność do czynności prawnych.
 2. Konkurs ma charakter otwarty. Do nadsyłania prac Organizator zaprasza wszystkich fotografów: studentów i absolwentów szkół artystycznych, amatorów, freelancerów.
 3. Zdjęcia nadesłane do konkursu winny być wykonane w technikach: fotografia z kliszy, fotografia z błony, polaroid camera obscura i inne, w technikach analogowych i szlachetnych m.in. dagerotypia, mokra płyta kolodionowa, kalotypia, kalitypia, cyjanotypia, anthotypia, platynotypia, palladotypia bądź technikach cyfrowych, ale poddane takim procesom, by ich finalna wersja nawiązywała do technik szlachetnych i posiadała „vintage look”. Zgłaszać można jedynie zwarte cykle fotograficzne (minimum 7 fotografii). Komisja nie będzie rozpatrywała pojedynczych fotografii.
 4. Do udziału w konkursie może zostać zgłoszony tylko jeden cykl fotograficzny, który jest indywidualnym projektem Uczestnika konkursu (do konkursu nie mogą być dopuszczone zbiorowe wystawy kuratorskie).
 5. Zdjęcia wchodzące w skład zgłoszonego cyklu powinny być wykonane samodzielnie, nie mogą być w żaden sposób obciążone prawami osób trzecich.
 6. Zgłoszenia do Konkursu można dokonywać do dnia 10.07.2019 (do godziny 24:00 czasu środkowoeuropejskiego) pocztą elektroniczną na adres: konkurs[at]vintagephotofestival.com

Kompletne zgłoszenie zawiera:

– autorski projekt (cykl min. 7 do max. 12 fotografii) w postaci cyfrowej w formacie JPG/TIFF o łącznej wadze nie przekraczającej 10 MB, wszystkie pliki winny być opisane według schematu: „nazwisko_imie_1.jpg”

– opis projektu (w opisie należy zawrzeć również informację o technice, w której zostały wykonane zdjęcia, a także notę biograficzną autora; w języku polskim i angielskim)

– potwierdzenie wniesienia opłaty rejestracyjnej (PDF, skan):

Opłata powinna zostać wniesiona przelewem bankowym, kartą kredytową lub przez PAY PAL. Opłata rejestracyjna wynosi 40 zł (lub 10 Euro lub 10 USD)

Numer konta bankowego Organizatora do przelewu bankowego:

96 1750 0012 0000 0000 2336 4123

Fundacja FARBIARNIA
ul. Pomorska 68a/1
85-051 Bydgoszcz
Polska

W tytule przelewu należy wpisać: Konkurs VINTAGE PHOTO FESTIVAL oraz imię i nazwisko osoby zgłaszającej się do Konkursu.

Adres PayPal Organizatora:
fundacja@farbiarnia.org

Potwierdzenie wniesienia opłaty rejestracyjnej powinno być przesłane Organizatorowi wraz ze zgłoszeniem. W uzasadnionych indywidualnych przypadkach (trudności z wykonaniem przelewu) czas na wniesienie opłaty rejestracyjnej (wpływ na konto) zostanie wydłużony o 4 dni od upływu terminu zgłoszeń (po uprzednim zgłoszeniu zawiadomieniu Organizator).

 1. W przypadku niewniesienia opłaty rejestracyjnej zgłoszenie Uczestnika zostanie odrzucone. Wniesiona Opłata rejestracyjna nie będzie zwracana Uczestnikom i zostanie przeznaczona na realizację celów statutowych Organizatora.
 2. Nie będą brane pod uwagę zgłoszenia niespełniające powyższych wymogów.

3. OCENA PRAC KONKURSOWYCH I NAGRODY

 1. Termin nadsyłania zgłoszeń mija w dniu 10.07.2019 (do godziny 24:00 czasu środkowoeuropejskiego). Zgłoszenia, które wpłyną do siedziby Organizatora po terminie nie będą brane pod uwagę.
 2. Oceny prac dokona Jury powołane przez Organizatora.
 3. Spośród Uczestników Konkursu wybranych zostanie trzech finalistów. Zwycięzca VINTAGE GRAND PRIX otrzyma nagrodę pieniężną w wysokości 2500 zł brutto. Zdobywca drugiego miejsca otrzyma nagrodę pieniężną w wysokości 1500 zł brutto, natomiast zdobywca miejsca trzeciego 1000 zł brutto. Warunki i sposób przekazania nagrody zostaną określone w odrębnych umowach.

Zwycięskie projekty wszystkich trzech finalistów zostaną zaprezentowane w formie wystawy w ramach V Międzynarodowego Festiwalu Miłośników Fotografii Analogowej VINTAGE PHOTO FESTIVAL.

W ramach organizacji wystaw nagrodzonym finalistom konkursu Organizator zapewni między innymi:

– pokrycie kosztów produkcji prac wchodzących w skład projektu albo transport i transport zwrotny oprawionych prac do określonej kwoty ustalonej w odrębnej umowie

– montaż i demontaż wystawy

– refundację kosztów podróży do sumy ustalonej w odrębnej umowie

– jeden nocleg dla jednej osoby podczas głównego weekendu festiwalowego

Postanowienia dotyczące organizacji wystaw indywidualnych przez Organizatora zostaną ustalone w umowach podpisanych pomiędzy Organizatorem a Finalistami Konkursu po rozstrzygnięciu Konkursu.

 1. Organizator nie przewiduje dodatkowego wynagrodzenia związanego z organizacją wystawy.

4. LICENCJA

 1. Z chwilą przesłania Zgłoszenia Uczestnik oświadcza, iż:
 • jest twórcą przesłanego projektu autorskiego i posiada do niego wszelkie i nieograniczone prawa autorskie, a także iż projekt ten wolny jest od roszczeń osób trzecich.
 • udziela Organizatorowi niewyłącznej, nieodpłatnej, niepodlegającej wypowiedzeniu, podlegającej zbyciu, nieograniczonej terytorialnie licencji na 5 lat (po tym czasie osobna umowa), na korzystanie z nagrodzonego projektu autorskiego, w celu realizacji i promocji V Międzynarodowego Festiwalu Miłośników Fotografii Analogowej VINTAGE PHOTO FESTIVAL na wszystkich polach eksploatacji.
 1. Organizator oświadcza, iż będzie korzystać z udzielonej mu licencji z poszanowaniem dóbr osobistych uczestników.

5. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

 1. Uczestnik jest odpowiedzialny za wszelkie wady prawne Projektu. W razie wystąpienia osób trzecich z uzasadnionymi   roszczeniami   przeciw   Fundacji   związanymi   z   naruszeniem   praw   autorskich   lub   dóbr osobistych, Twórca zobowiązuje się przejąć na siebie w całości koszty ewentualnego postępowania sądowego,   koszty   zastępstwa   procesowego   oraz   zasądzonych   lub   ustalonych   w   drodze   ugody odszkodowań lub zadośćuczynień.

6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Osoby, które nie spełnią któregokolwiek z wymogów określonych w niniejszym Regulaminie lub podadzą nieprawdziwe informacje, zostaną automatycznie wyłączone z udziału w Konkursie.
 2. Nadesłane zgłoszenia konkursowe niezgodne z warunkami regulaminowymi nie będą rozpatrywane.
 3. Wszelką korespondencję oraz pytania dotyczące konkursu należy kierować drogą elektroniczną na adres: konkurs@vintagephotofestival.com
 1. Harmonogram konkursu:

–  ogłoszenie konkursu: 04.04.2019

– ostateczny termin przyjmowania zgłoszeń 10.07.2019 (do godziny 24:00 czasu środkowoeuropejskiego)

– powiadomienie Uczestników o wynikach do 31.07.2019

– symboliczne wręczenie nagród – Gala otwarcia VINTAGE PHOTO FESTIVAL (11.10.2019)

 1. Organizator zastrzega sobie prawo przerwania, zmiany lub przedłużenia konkursu w razie wystąpienia przyczyn od niego niezależnych.
 1. Organizatorowi przysługuje prawo unieważnienia konkursu bez podania przyczyny oraz do nie wyłaniania zwycięzcy.
 1. Przystąpienie uczestnika do konkursu (nadesłanie projektu) jest równoznaczne z akceptacją treści niniejszego Regulaminu.
 1. Komunikaty i informacje na temat konkursu publikowane będą na stronie www.vintagephotofestival.com
opłata rejestracyjna